La Universitat de Barcelona pacta acabar amb les oportunitats laborals dels criminòlegs

 
 
La Universitat de Barcelona ha decidit que els titulats en criminologia que ella mateixa forma, i que han accedit als estudis bassant-se en la informació que sobre sortides laborals en els àmbits de seguretat pública i privada ella mateixa proporciona, no estan capacitats per desenvolupar realment aquestes tasques professionals.
 
 
Per aquesta raó ha decidit crear una nova titulació, en col·laboració amb l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, organisme depenent del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, que sense aportar res de nou i millor al que ja es a fa a les diverses titulacions de Grau en criminologia disponibles arreu, formarà als futurs quadres de comandament dels cossos policials, penitenciaris i directius de seguretat privada, especialistes en comunicació relacionada amb la seguretat, la prevenció i la delinqüència, així com en l’anàlisi de la seguretat i les tasques de fomació acadèmica i investigació científica en l’àmbit de la seguretat. És a dir, allò per al que ja estan preparats els criminòlegs i als que encara no se’ls ha donat prous opcions per a retornar a la societat el benefici derivat dels coneixements adquirits amb un notable esforç no només personal sinó també, i això és molt important, social si ens atenem al cost derivat de la despesa pública que suposa cada estudiant universitari.
 
Em resum, la Universitat de Barcelona i l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya desprecien als criminòlegs, titulats universitaris especialment preparats per a fer una tasca útil i necessària. Prefereixen crear una nova titulació que no aporta res de nou però sí generarà beneficis econòmics per la via de les noves matriculacions i donarà utilitat i sentit a una institució, l’ISPC, infrautilitzat a causa de les retallades i la impossibilitat de convocar oposicions que emplenin les seves aules.
 
L’ACC no pot deixar passar aquest atemptat als interessos legítims del col·lectiu de professionals criminòlegs a Catalunya, per aquesta raó hem dirigit una carta als responsables de les institucions implicades en aquest despropòsit, comunicant-lis la nostra ferma oposició al projecte. A continuaciò la reproduïm per tal que en tingueu constància.
 
Els destinataris principals de la nostra carta de rebuig han estat el Rector Magnífic de la Universitat de Barcelona, Dr. Dídac Ramírez i Sarrió; el Degà de la Facultat de Dret, Dr. Enoch Albertí i Rovira; i la Directora de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, Sra. Núria Aymerich i Rocabert. Així mateix, a efectes d’informació, ens hem posat en contacte també amb el Conseller d’Interior, Excm. Sr. Ramón Espadaler i Parcerisas; el Director General d’Universitats, Sr. Lluís Jofre i Roca; i també amb l’ANECA, institució que en darrera instància hauria de donar validessa al nou títol de grau en seguretat.
 
El text de la carta el teniu a la vostra disposicio a continuació:
 
L’Associació Catalana de Criminòlegs ha tingut coneixement que el passat 21 de febrer es va celebrar una reunió a la Direcció General d’Universitats per a la creació d’un grau de seguretat que s’impartiria a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya en col·laboració amb la Universitat de Barcelona i que estaria obert tant a estudiants que han aprovat les PAU com a policies que compleixen les condicions d’acces a la Universitat. Aquesta titulació habilitaria a l’accés a càrrecs de responsabilitat a la policia de Catalunya. Dues universitats públiques catalanes més (Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat Pompeu Fabra) van participar inicialment en aquest projecte però ja s’han desvinculat.
 
En relació amb aquesta iniciativa l’ACC fa les següents consideracions.
 
En primer lloc volem felicitar als promotors del projecte per haver entès que, tal i com ja fan nombrosos cossos policials i penitenciaris arreu d’Europa, tant els seus comandaments com els seus agents han de rebre una formació universitària conseqüent amb les importants tasques professionals que desenvolupen. Una formació que els converteixi, ja de bon començament, en especialistes en el món de la delinqüència, en la seva anàlisi i en la comprensió de les seves causes així com en els mètodes més eficaços de prevenció, estudi i explicació de la conducta delictiva, que els facin més eficients i competents alhora que facilitin a les seves organitzacions poder incorporar mecanismes de resposta a la delinqüència de base científica i els mètodes i eines d’intervenció adreçats al tractament de la conducta delictiva en les seves més diverses formes de manifestació.
 
Totes aquestes raons ens porten a concloure que una formació de nivell universitari específicament adreçada al món de la delinqüència és necessària i summament oportuna, però no obstant no podem estar en absolut d’acord amb la creació d’una nova titulació atès que actualment hi ha a Catalunya cinc universitats públiques que ofereixen la titulació de Grau en criminologia (Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Girona i Universitat Oberta de Catalunya), a més a més d’una altra privada (Universitat Abad Oliva).
 
La creació d’un nou grau de seguretat no té cap sentit ni justificació ja que la base científica d’uns estudis relatius a la seguretat pública és, ineludiblement, la de la ciència criminològica. La cobertura acadèmica d’aquesta ciència, a nivell docent i d’investigació, ja queda plenament assegurada per l’existència dels diversos títols de grau en criminologia existents a Catalunya.
 
En aquest moment més de 1200 alumnes cursen els estudis de Grau de criminologia a les universitats públiques catalanes, i han accedit a aquests estudis en bona mesura induïts per la informació relativa a les sortides laborals en els diversos àmbits de la seguretat pública i també de la privada. Aquesta informació els hi ha estat subministrada per les pròpies universitats i per la Direcció General d’Universitats. Una quantitat propera a l’anterior són els llicenciats en criminologia que ja van finalitzar els seus estudis o es troben cursant aquest any acadèmic el darrer curs de la titulació que va precedir als actuals graus.
 
La proposta de creació del grau de seguretat contempla també la previsió d’una formació adient per a que els futurs titulats puguin desenvolupar les tasques pròpies de la direcció de seguretat privada, la gestió de les polítiques públiques de seguretat, l’expertesa en seguretat als mitjans de comunicació o la docència i investigació acadèmica en la seguretat. No obstant la formació necessària per a tals fins queda suficientment recollida als diferents programes de Grau en criminologia ja existents i les sortides laborals associades també es contemplen en els programes informatius abans esmentats.
 
A la vista de les dades sobre titulats universitaris en criminologia a les que fèiem menció més a dalt, podem afirmar que a Catalunya hi ha una massa crítica suficient d’especialistes en el món de la seguretat formats a les seves universitats que fa viable que qualsevol cos de seguretat policial o penitenciari, públic o privat, pugui cercar bons candidats per als seus quadres de comandament.
 
Per una altra part aquesta massa crítica de titulats universitaris especialitzats en la seguretat pot estar interessada en assolir el nivell d’expertesa que convé en determinats exercicis professionals. Uns nivells formatius d’especialització que han de ser assolits en finalitzar els estudis de grau i dels que sí considerem hi ha una oferta insuficient.
 
En base a criteris de racionalitat dels recursos econòmics, materials i humans no resulta en absolut sostenible ni defensable la creació d’una nova titulació que de forma redundant es sumi a una ja molt elevada oferta formativa en criminologia i seguretat, encara més tenint present que bona part de les titulacions existents contemplen una menció específica de seguretat o de seguretat i prevenció, en funció de l’itinerari acadèmic escollit per l’alumne.
 
Finalment, i atenent a tot el que fins ara hem descrit, com a associació professional representativa del col·lectiu de titulats universitaris en criminologia a Catalunya, expressem el nostre més ferm rebuig a la creació d’un grau en seguretat atès l’agravi que la seva implementació representaria per als graduats en criminologia i el malbaratament que suposaria d’uns recursos públics sempre limitats.
 
Nota final: Convé deixar constància que els arguments que ens han servit per valorar com a adequada la formació universitària especialitzada en el món de la delinqüència dels comandaments i agents policials i penitenciaris, que està en la base de la iniciativa a la que ens oposem, han estat estrets, gairebé en la seva literalitat, del Complement europeu al títol universitari de criminologia i del Reial Decret 858/2003, de 4 de juliol, de creació del títol oficial de Llicenciat/ada en criminologia.
 
 
La Universidad de Barcelona ha decidido que los titulados en criminología que ella misma forma, y ​​que han accedido a los estudios balsa en la información que sobre salidas laborales en los ámbitos de seguridad pública y privada ella misma proporciona, no están capacitados para desarrollar realmente estas tareas profesionales.
 
 
Por esta razón ha decidido crear una nueva titulación, en colaboración con el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, organismo dependiente del Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña, que sin aportar nada nuevo y mejor al que ya es En cuanto a las diversas titulaciones de Grado en criminología disponibles en todas partes, formará a los futuros cuadros de mando de los cuerpos policiales, penitenciarios y directivos de seguridad privada, especialistas en comunicación relacionada con la seguridad, la prevención y la delincuencia, así como en el análisis de la seguridad y las tareas de fomación académica e investigación científica en el ámbito de la seguridad. Es decir, aquello para lo que ya están preparados los criminólogos y los que todavía no se les ha dado suficientes opciones para devolver a la sociedad el beneficio derivado de los conocimientos adquiridos con un notable esfuerzo no sólo personal sino también, y esto es muy importante, social si nos atenemos al coste derivado del gasto público que supone cada estudiante universitario.
 
Me resumen, la Universidad de Barcelona y el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña desprecian los criminólogos, titulados universitarios especialmente preparados para hacer una tarea útil y necesaria. Prefieren crear una nueva titulación que no aporta nada nuevo pero sí generará beneficios económicos por la vía de las nuevas matriculaciones y dará utilidad y sentido a una institución, el ISPC, infrautilizado debido a los recortes y la imposibilidad de convocar oposiciones que rellenen sus aulas.
 
La ACC no puede dejar pasar este atentado a los intereses legítimos del colectivo de profesionales criminólogos en Cataluña, por esta razón hemos dirigido una carta a los responsables de las instituciones implicadas en este despropósito, comunicándose les nuestra firme oposición al proyecto. A continuación la reproducimos para que tengáis constancia.
 
Los destinatarios principales de nuestra carta de rechazo han sido el Rector Magnífico de la Universidad de Barcelona, ​​Dr. Dídac Ramírez i Sarrió, el Decano de la Facultad de Derecho, Dr.. Enoch Albertí Rovira, y la Directora del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, Sra. Núria Aymerich y Rocabert. Asimismo, a efectos de información, nos hemos puesto en contacto también con el Consejero de Interior, Excmo. Sr. Ramón Espadaler i Parcerisas, el Director General de Universidades, Sr. Lluís Jofre Roca, y también con la ANECA, institución que en última instancia debería dar validez al nuevo título de grado en seguridad.
 
El texto de la carta lo tenéis a vuestra disposición a continuación:
 
La Asociación Catalana de Criminólogos ha tenido conocimiento de que el pasado 21 de febrero se celebró una reunión en la Dirección General de Universidades para la creación de un grado de seguridad que se impartiría en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña en colaboración con la Universidad de Barcelona y que estaría abierto tanto a estudiantes que han aprobado las PAU como policías que cumplen las condiciones de acceso a la Universidad. Esta titulación habilitaría el acceso a cargos de responsabilidad a la policía de Cataluña. Dos universidades públicas catalanas (Universidad Autónoma de Barcelona y Universidad Pompeu Fabra) participaron inicialmente en este proyecto pero ya se han desvinculado.
 
En relación con esta iniciativa la ACC hace las siguientes consideraciones.
 
En primer lugar queremos felicitar a los promotores del proyecto por haber entendido que, tal y como ya hacen numerosos cuerpos policiales y penitenciarios en toda Europa, tanto sus mandos como sus agentes deben recibir una formación universitaria consecuente con las importantes tareas profesionales que desarrollan. Una formación que les convierta, ya desde el principio, en especialistas en el mundo de la delincuencia, en su análisis y en la comprensión de sus causas así como en los métodos más eficaces de prevención, estudio y explicación de la conducta delictiva, que los hagan más eficientes y competentes vez que faciliten a sus organizaciones poder incorporar mecanismos de respuesta a la delincuencia de base científica y los métodos y herramientas de intervención dirigidos al tratamiento de la conducta delictiva en sus más diversas formas de manifestación.
 
Todas estas razones nos llevan a concluir que una formación de nivel universitario específicamente dirigida al mundo de la delincuencia es necesaria y sumamente oportuna, pero no obstante no podemos estar en absoluto de acuerdo con la creación de una nueva titulación puesto que actualmente hay en Cataluña cinco universidades públicas que ofrecen la titulación de Grado en Criminología (Universidad de Barcelona, ​​Universidad Autónoma de Barcelona, ​​Universidad Pompeu Fabra, Universidad de Girona y UOC), además de otra privada (Universidad Abad Oliva ).
 
La creación de un nuevo grado de seguridad no tiene ningún sentido ni justificación ya que la base científica de unos estudios relativos a la seguridad pública es, ineludiblemente, la de la ciencia criminológica. La cobertura académica de esta ciencia, a nivel docente y de investigación, ya queda plenamente asegurada por la existencia de los diversos títulos de grado en criminología existentes en Cataluña.
 
En este momento más de 1200 alumnos cursan los estudios de Grado de criminología en las universidades públicas catalanas, y han accedido a estos estudios en buena medida inducidos por la información relativa a las salidas laborales en los diversos ámbitos de la seguridad pública y también de la privada. Esta información les ha sido suministrada por las propias universidades y por la Dirección General de Universidades. Una cantidad cercana a la anterior son los licenciados en criminología que ya finalizaron sus estudios o se encuentran cursando este año académico el último curso de la titulación que precedió a los actuales grados.
 
La propuesta de creación del grado de seguridad contempla también la previsión de una formación adecuada para que los futuros titulados puedan desarrollar las tareas propias de la dirección de seguridad privada, la gestión de las políticas públicas de seguridad, la experiencia en seguridad a los medios de comunicación o la docencia e investigación académica en la seguridad. No obstante la formación necesaria para tales fines queda suficientemente recogida en los diferentes programas de Grado en Criminología ya existentes y las salidas laborales asociadas también se contemplan en los programas informativos antes mencionados.
 
A la vista de los datos sobre titulados universitarios en criminología a las que hacíamos mención más arriba, podemos afirmar que en Cataluña hay una masa crítica suficiente de especialistas en el mundo de la seguridad formados en sus universidades que hace viable que cualquier cuerpo de seguridad policial o penitenciario, público o privado, pueda buscar buenos candidatos para sus cuadros de mando.
 
Por otra parte esta masa crítica de titulados universitarios especializados en la seguridad puede estar interesada en alcanzar el nivel de experiencia que conviene en determinados ejercicios profesionales. Unos niveles formativos de especialización que deben ser alcanzados al finalizar los estudios de grado y los que sí consideramos hay una oferta insuficiente.
 
En base a criterios de racionalidad de los recursos económicos, materiales y humanos no resulta en absoluto sostenible ni defendible la creación de una nueva titulación que de forma redundante se sume a una ya muy elevada oferta formativa en criminología y seguridad, aún más teniendo en cuenta que buena parte de las titulaciones existentes contemplan una mención específica de seguridad o de seguridad y prevención, en función del itinerario académico escogido por el alumno.
 
Finalmente, y atendiendo a todo lo que hasta ahora hemos descrito, como asociación profesional representativa del colectivo de titulados universitarios en criminología en Cataluña, expresamos nuestro más firme rechazo a la creación de un grado en seguridad dado el agravio que su implementación representaría para los graduados en criminología y el derroche que supondría unos recursos públicos siempre limitados.
 
Nota final: Conviene dejar constancia de que los argumentos que nos han servido para valorar como adecuada la formación universitaria especializada en el mundo de la delincuencia de los mandos y agentes policiales y penitenciarios, que está en la base de la iniciativa a la que nos oponemos, han sido estrechos, casi en su literalidad, del Complemento europeo al título universitario de criminología y del Real Decreto 858/2003, de 4 de julio, de creación del título oficial de Licenciado / a en criminología.
 
Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

Calendario

marzo 2013
L M X J V S D
« Feb   Abr »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
A %d blogueros les gusta esto: